• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  • สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านบึงเนียม ต.บึงเนียม อ. เมือง จ.ขอนแก่น
  • วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2553